Sudski tumač za rumunski jezik

Rumunski jezik spada u grupu romanskih jezika. Za oko 25 miliona govornika je maternji i još oko 5 miliona ga koristi kao drugi jezik. Od većih romanskih jezika, rumunski je najbliži italijanskom i govornici ova dva jezika se u međusobnoj komunikaciji mogu u nekoj meri razumeti. Takođe, postoji izvesna sličnost sa španskim, francuskim i  portugalskim jezikom. Službeni je u Rumuniji, zatim Moldaviji, Srbiji – AP Vojvodini (pored srpskog, hrvatskog, mađarskog, slovačkog i rusinskog), kao i u delu Ukrajine. Jedan je od 23 službena jezika u Evropskoj uniji. Piše se latiničnim rumunskim alfabetom, a govori se još i u Bugarskoj, Rusiji, Izraelu, Mađarskoj, Nemačkoj, Kanadi, Americi, Australiji i Novom Zelandu.

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za rumunski jezik, a oni su neretko i izvorni govornici ovog jezika. Biće Vam na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa rumunskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za rumunski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).